Интелектуалецът като обществена фигура през IV в.: случаите на Прохерезий и Либаний

гл. ас. д-р Димитър Илиев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 23 февруари 2021 г., 17.00 ч. 

        ZOOM https://zoom.us/j/93415907103

        ID на срещата 93415907103

В гръцката културна традиция поне от т.нар. „втора софистика“ от епохата на Антонините насетне фигурата на преподавателя по реторика, често сам гастролиращ като оратор, е като че ли най-представителна за ролята на обществено активния и публично видим интелектуалец. В източната половина на Римската империя през ΙV в., в древни културни средища като Атина и Антиохия, множество такива ретори активно се включват в обществения живот на градовете, влизат в състава на местните, а понякога и на глобалните имперски елити, поддържат сложни взаимоотношения с провинциалните и централните власти, съхраняват класическата традиция, пазят културния код и задават понятийния апарат, чрез който се мисли ежедневният живот, неговите институции и обичаи. Един поглед към биографията и интелектуалното влияние на две от най-открояващите се фигури на ретори от това време – Прохерезий от Армения и Либаний от Антиохия – ще хвърли повече светлина върху различните вариации във функционирането на фигурата на интелектуалеца софист в късноантичното общество. Много различни като характер, светоглед, взаимоотношения със съвременниците и наследство, оставено за следващите поколения, Прохерезий и Либаний могат да бъдат разглеждани като двата края на един широк спектър от поведения и присъствие, характерни за хората на духа и културата през разглежданата епоха.   

Можете да гледате лекцията в YouTube канала на проекта Intellectuals as Public Figures in the 4th Century

да разгледате презентацията DIliev_LateAntiqueIntellectuals.pdf

и да се запознаете с използваната от гл. ас. д-р Димитър Илиев библиография

Cribiore 2007: Cribiore , R., The School of Libanius in Late Antique Antioch , Princeton, 2007.

Cribiore 2009: Cribiore , R., “The Value of a Good Education: Libanius and Public Authority”, in: Rousseau, Ph. (ed.), A Companion to Late Antiquity , Oxford, 2009;

da Silva 2018: 2018:“Is it possible to control the crowd?” Libanius in defense of Julian and against the population of Antioch in the 4th century”, Heródoto Revista do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Antiguidade Clássica e suas Conexões Afro asiáticas , March 2018 [https://www.researchgate.net/publication/

Kaster 1988: Kaster , R.A., Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity , Berkeley, 1988;

Kennedy 1994: Kennedy, G.A., A New History of Classical Rhetoric , Princeton, 1994;

Robert 1948: Robert, L., Hellenica IV. Epigrammes du Bas Empire , Paris, 1948;

Swist 2016: Swist , J., “Pagan Altars and Monarchic Discourse in Libanius Declamation 22 ”, Phoenix, Vol. 70, No. 1 2/2016, 170–189;

Watts 2006: Watts, E.J., City and School in Late Antique Athens and Alexandria , Berkeley, 2006;

Браун 2004: Браун, П., Власт и убеждение в Късната античност , С., 2004;

Димитров 2005: Димитров, Д. Философия, култура и политика в Късната античност Случаят на Синезий от Кирена , Велико Търново, 2005.

Обачкваме вашите мнения и коментари.

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018