Късноантичните Балкани

Дори и в съвременните условия на комуникация и научен обмен общуването между учени от различни направления все още е рядко срещано явление. Периодът на Късната античност е време на промени и поява на нови институции, нави литературни жанрове, оформяне на нова социална и културна среда. Подобряването на научния диалог и стимулирането на съвместната дейност са ключови за напредъка в изследванията на такива комплексни и взаимосвързани проблеми. За това си поставихме за задача създаването на работна група от изследователи от балканските държави (археолози, историци, изкуствоведи, богослови, филолози), чиито основни научни интереси са в периода на Късната античност (ІV–VІІ в.), като дългосрочната ни цел е изграждането на мрежа за изследване на късноантичния период в Централна и Югоизточна Европа. За постигането на така поставените цели и задачи сме предвидили организирането на различни видове срещи както между представители на научната общност, така и на мероприятия с участието на любознателни граждани. Основната ни дейност е организирана около публичните лекции, дискусионните колоквиуми и международните конференции.

 

Партньори от България:

Софийски университет “Св. Климент Охридски“

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“

Университе за библиотекознание и информациони технологии

Регионален исторически музей – Варна

Регионален историечски музей – Добрич

Регионален исторически музей – Силистра

Регионален исторически музей – София

Регионален историески музей – Ямбол

Исторически музей – Лом

Исторически музей – Петрич

Дом “Волфила“

 

Партньори от Балканите:

Institute for Cultural Heritage Preservation Niš, Serbia

Mimar Sinan Fine Arts University, Turky

University of Ljubljana

Image

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018