LABedia

LABedia (Late Antique Balkans encyclopedia) е енциклопедия за историята на Балканите в периода на Късната античност. Тематичният и хронологичен обхват включва статии, представящи политическите, религиозните, социалните и културните процеси, които протичат в Югоизточна Европа от II до VII в. За тригодишния период на проекта сме планирали публикуването на 100 статии на български и английски език. Достъпът до статиите в on-line енциклопедията LABedia е свободен. Публикуваните изследвания отговарят на основните изисквания за научна публикация и мога да бъдат използвани както от академичните среди, така и от преподаватели, представители на държавните и общински институции, работещи в областта на културно-историческото наследство, от служители в туристическия бизнес и др.

Енциклопедията е издание на Иститута за балканистиска с Център по тракология при Българската академия на науките и подобно на останалите негови публикации отговаря на всички изисквания за научно издание с високо научно качество – има редакционна колегия от утвърдени учени, наличие на ясна научна политика по отношение на публикуваните материали, строго установен процес на приемане, оценка и публикуване на предложените за издаване научни материали. Предвид характера на изданието е направено ясно разграничение между различните видове материали. Статиите са обособени в три основни групи: основни – представят нова научна теза, непубликуван изворов или археологически материал, имат обобщаващ характер по важен за периода проблем; допълващи статии – представят нов материал към вече публикувана статия; индекси – статии, които представят основна информация за термини, използвани в публикувана вече статия, в тях се съдържат и препратки към споменавания на термините в статии в LABedia и към други бази с данни.

ISSN 2683-1309

Image

INDICES

Императори

Държавна администрация

 • Градска администрация

 

Религия

 • Богове
 • Храмове/ светилища
 • Християнски църкви
 • Религиозни практики/ритуали
 • Догматика

Армия

 • Организация на армията
 • Army Officials
 • Военна екипировка
 • Не-римски войски

Общество

 • Социална структура
 • Всекидневие
 • Погребални обичаи

Организация на империята

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018