За нас

LABedia е интердисциплинарен пректа на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № КП3-6-Н30/6, 13.12.2018. Проектът има за основа задача създаване на международна научна мрежа за изследване на Късната античност на Балканите, с краен продукт on-line енциклопадия със свободен достъп. Целта на проекта е увеличаване на присъствието на българските учени (утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти) в международното научно пространство чрез формирането и свободното разпространяване на нови научни знания за обществените, политическите, религиозните и културните процеси, които протичат на Балканите през ІV в. Чрез създаването на on-line енциклопедията LABedia на български и английски език се стремем да повишим количеството на международно видимата научна продукция, да подпомогнем научните изследвания от регионално и национално значение, да ускорим включването на млади учени и постдокторанти в научния диалог както на национално, така и на международно ниво, да стимулираме и разширим международното научно сътрудничество. В проекта участват единадесет изследователи (петима доценти, трима главни асистенти, трима докторанти) от четири български научни институции. В екипа има трима историци, четирима археолози, двама богослови, един класически филолог и един изкуствовед. Като консултанти са привлечени чуждестранни учени от Франция, Словения, Румъния и Турция.

Научната дейност по проекта е организирана в две основни направления – подготовка и публикуване на on-line енциклопедия за Късната античност на Балканите през ІV в. (LABedia) и създаване на научна мрежа за изследване на Късната античност на Балканите (LABnet), в която да участват учени от различни български, балкански и европейски научни институции.

Новите научни знания, които ще бъдат създадени в хода на изграждане на on-line енциклопедията LABedia, ще бъдат предоставени за ползване със свободен достъп както на академичните среди – утвърдени и млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти, учените работещи в регионални и национални музеи, така и на учители за повишаване ефективността на тяхното преподаване, на представители на държавните и общински институции, на туристическите агенции и др.

Image

This page is part of the project LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c.,
financed by the National Science Fund, contract КП-06-Н30/6, 13.12.2018